Cherry Splash

Cherry Splash

  • 1.5 oz SMIRNOFF® Cherry
  • 3 fl oz Lemon-Lime Soda

Add SMIRNOFF® Cherry and lemon-lime soda over ice + Stir well.